محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند تن او را کسی بخست و از آن خون بیرون نیامد ، دلیل که خسته کننده او را سخن راست گوید و جوابش باز نتواند داد .

اگر بیند خون از تن او یا از جراحت او بیرون آمد ، دلیل که خسته کننده او را سخن دروغ و محال بگوید و در وی طعنه زند .

اگر کسی بر تن خود خستگی بسیار بیند ، دلیل که او را مال نقصان افتد ، یا از گناه توبه کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن خستگی به خواب بر سه وجه است .

اول : مال .

دوم : منفعت .

سوم : سخن ناخوش است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید