بدانکه خصومت کردن درخواب بر چند وجه است .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد ، تاویلش به خلاف این است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند با والی آن دیار خصومت کرد و بر وی غالب شد ، دلیل که از والی آن دیار بدو خیر و منفعتی رسد . اگر به خلاف این بیند دلیل که از وی بدو رنج و زیان رسد . اگر بیند پادشاه به خصومت رفت ، دلیل که حاجتش روا شود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند با مردم بی سبب خصومت می کرد ، دلیل که مردم از زبان وی رنجور و اندوهگین شوند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید