محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند بر سر منبر خطبه میخواند و اهل خطابت است ، دلیل که عز و بزگی یابد . اگر اهل خطابت نباشد ، دلیل که چون به سفر رود درنگ بسیارکند و بیم خطر بود ، اگر توانگر بود ، بیم که درویش شود ، اگر جاهل است ، بیم که درمیان مردم خوار شود و در زبان مردم افتد به بدی . اگر بیند دینی خطبه میخواند ، دلیل که مسلمان شود یا بمیرد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند با پادشاهی خطبه می خواند اگر آن پادشاه مصلح بود ، دلیل که عدل و داد کند ، اگر مفسد بود ، دلیل که تائب شود . اگر بیند که زنی بر منبر همی خواند و مردمان را پند همی داد ، دلیل شوهر زن رسوا شود .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی بیند درمیان خطبه ترویج همی خواند ، دلیل که از او خیر و صلاح پدید آید و با همه احسان کند و کارها به مصلحت کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید