محمدبن سیرین گوید :

خطمی درخواب دروقت خود ، دلیل بر منفعت اندک کند و بی وقت ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن آن ، دلیل بر مضرت و نقصان کند و سر شستن با آن ، دلیل است بر توبه کردن و پاکدینی .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن خطمی در خواب به دو نوع اتفاق می افتد . یا نهال خطمی را با گل و برگ و ساقه می بینید و یا گل خطمی را که مانند _ گل سرشوی _ از آن استفاده می شود و در پزشکی سنتی نیز کاربرد فراوان دارد و به این صورت که بیماران را با جوشانده گل خطمی تنقیه می کنند و یا به عنوان ملین و مسهل خورانده می شود . دیدن نهال خطمی با برگ و گل و ساقه بشاشت است و گشودگی ، گل خطمی سفید بهتر از گل خطمی کبود یاسرخ و صورتی است چیدن گل خطمی بهره یابی است به قدر گلی که می چینید . اما اگر خطمی را به عنوان دارو دیدید و مجبور بودید از آن بخورید یا استفاده کنید اندوهی به شما می رسد که کراهت آن بیشتر از غم و غصه آن است . اگر خطمی به شما خوراندند شما را مجبور به انجام کاری مکروه می کنند و اگر شما به کسی خطمی تعارف کردید که بخورد این شما هستید که او را به کاری مکروه دعوت می نمایید . خطمی به هر صورت هر چه از نیکی و بدی در خواب دارد شدید نیست . نه بدی و کراهت آن زیاد است و نه شادی و امید و فراغتی که می بخشد زیاد می ماند و این هر دو به قدر عمر گل نهال خطمی دوام دارند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید