منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است . دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد . اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است . اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است . اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن .

2ـ دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ کودکی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید