محمدبن سیرین گوید :

خفتن درخواب مرده را و کسی که ترسیده بود ، دلیل بر راحت و رستگاری است . اگر بیند کسی بر تختی خفته است ، یا بر بستری ، دلیل که بزرگی یابد ، اما از راه دین و پرهیزکاری بی خبر است ، زیرا که خفتن در راه دین غفلت بود . اگر بیند در جایگاهی دون بر بستری خفته است ، دلیل بر حقارت و خواری او بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

خواب ترسنده را ایمنی بود و مرده آمرزش و بیمار را شفا و زندانی رافرج از زندان .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی بیند که درمیان مردگان خفته بود و کسی او را بیدار نمود ، دلیل که درمیان مردمان به کاری مشهور شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید