محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند کسی او را خفه کرد ، دلیل که غمگین و مستمندشود و بعضی گویند : خفه کردن نیکی عیش است .

اگر در خواب احساس خفگی کنید ، نشانة آن است که در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 211
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید