محمدبن سیرین گوید :

خلعت به خواب دیدن ، چون پاکیزه و نیکو بود ، دلیل بر عزت یافتن و مرتبت و ریاست و مملکت و زن و کنیزک بود و حکم و تاویلش به قدر و قیمت خلعت دهنده بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند پادشاهی خلعت بدو داد ، دلیل که از سلطان به قدر آن مال و نعمت یابد .

اگر بیند عالمی او را خلعت داد ، دلیل است که از آن عالم او را علم حاصل شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر کسی ببیند خلعتی که به او دادندکرباس سفید و یا سبز پاکیزه بود ، به عزت ومقام دنیوی و اخروی خواهد رسید .

اگر ببیند خلعت زیبا و ابریشم بود از ، عزت و نعمت دنیوی نصیبش می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید