را به تازی جامه کهنه گویند و پوشیدن آن درخواب غم و اندوه است و درویشی که بر مردم دیر بماند .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که جامه خلقان از تن خود بیرون آورد ، دلیل که غم و درویشی از او دور شود ، چیزهای نو دیدن همه نیکوست ، مگر موزه کهنه که بهتر از نو بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند که خلقان فروشی می کند ، بد بود و تجارت کردن جامه کهنه بد است ، خاصه که چرک و دریده بود . اگر جامه نو خرید و فروش کند نکوست و تجارت آن خیر و منفعت بود . اسماعیل بن اشعث و ابراهیم کرمانی گویند : جامه کهن فروختن نیک است ، اما خریدن بد بود و خلقان فروش در خواب مردی است که بدی از خود دور کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید