خلط بینی

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که از بینی او خلم بیرون می آمد ، دلیل که وامش گذارده شود و از غم فرج یابد .

محمدبن سیرین گوید :

خلم دیدن ، دلیل فرزند بود . اگر بیند خلم در جامه وی افتاد ، دلیل که او را پسری آید . اگر بیند خلم از بینی او بر زمین افتاد ، او را دختری آید . اگر بیند خلم بر زن خود انداخت ، دلیل که زنش آبستن شود و فرزند از شکم بیفکند . اگر دید زنش بر وی افکند ، وی را پسری آید . اگر بیند خلم در سرای همسایه افکند ، دلیل که با زنش فساد کند . اگر بیند که خلم بخورد ، دلیل که مال زن بخورد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید