محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند خلیفه گشاده روی بود و با وی به تلطف سخن می گفت ، دلیل که خیرات دینی و دنیائی به وی رسد . اگر بیند خلیفه وی را کاری فرمود از کارهای خاص ، دلیل که عز و بزرگی یابد و صاحب قدر و جاه شود . اگر بیند خلیفه او را امیر نمود از ولایتی یا از ولایت مسلمانان ، دلیل که بزرگی یابد و صاحب قدر و جاه شود . اگر بیند درسرای خلیفه شد ، دلیل که از حاجبان و مقربان خلیفه شود . اگر بیند خلیفه چیزی از متاع دنیا به او بخشید ، دلیل که منزلت یابد و در میان بزرگان نامدار شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند خلیفه با او خصومت می نمود از بهر کاری که تعلق به شرع می داشت ، دلیل که حاجتش روا شود و بین مردم سرفراز باشد . اگر بیند در بستر و جایگاه خلیفه خوابیده ، دلیل که خلیفه او را زنی دهد یا کنیزکی و یا مالی که با زن خویش آن را هزینه کند . اگر آن بستر خلیفه معروف نبود ، دلیل که او را والی کند در ولایت خویش و به قدر فراخی آن بستر ، ولایت از دیارش به او سپارد . اگر بیند بر پشت اسب خلیفه نشسته بود در ولایت با او شریک بود . اگر بیند در پیش یا پهلوی خلیفه می رفت ، دلیل که مقدم شغلهای او بود . اگر بیند خلیفه با او ترشروئی داشت یا خشم ، دلیل کند که در دین او فساد و خلل بود . اگر بیند خلیفه شده و از اهل آن نباشد ، دلیل که او را مصیبتی رسد ، یا به کاری سخت افتد و دشمن بر او افسون کند . اگر بیند خلیفه او را شمشیر داد یا خلعت پوشانید ، دلیل که بزرگی و پادشاهی یابد . اگر بیند خلیفه او را به کاری فرستاد ، خیر و کرامت یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر کسی در خواب خلیفه ای را که مرده است زنده و شاد و خوشحال ببیند و با او سخن بگوید ، به مرادش می رسد و عزت و کامرانی می یابد .

اگر خلیفه ای را که مرده است ، غمگین و ناراحت ببیند ، تعبیرش بر عکس مورد پیشین است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید