آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید خمیازه می کشید ، علامت آن است که بیهوده به جستجوی آسودگی و فراغت خاطر می گردید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند ، علامت آن است که دوستان خود را در وضعیتی فلاکت بار خواهید دید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید