محمدبن سیرین گوید :

خم دیدن زنی بود که از قبل او فایده به خانه رسد به قدر نیکی و بزرگی آن .

ابراهیم کرمانی گوید :

خم سنگین دیدن گنج بود و خم آب دیدن زن توانگر بود . اگر بیند در سرای او خم پر آب بود که از آن آب میخورد ، دلیل که مال بسیار بیابد و در راه نیک هزینه کند . اگر خم سرکه بیند ، مردی پرهیزکار بود و خم سرکه و روغن ، دلیل زیادی مال و توانگری است . خم انگبین مال حلال است ، خم آبکامه . دلیل بر مردی بیمار است . خم نفت ، دلیل بر مردی فرومایه و چرکین خم دیدن ، دلیل بر سلطان بزرگ و ریاست و اصحاب شاه

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید