را به فارسی دشنه خوانند ، اما نزد عجم ، خنجر معروف تر است از دشنه .

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند خنجر در دست داشت ، دلیل که او را با کسی جنگ و عداوت افتد . اگر بیند خنجر او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که جنگ و عداوت از میان ایشان برخیزد و به صلح انجامد .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که خنجر در دست داشت بی سلاح دیگر ، دلیل که او را از کسی قوتی بود در آن کار که خواهد . اگر بیند که با خنجر سلاح بسیار داشت ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و کارش به نظام شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خنجر بیشتر یک سلاح تدافعی است نه تهاجمی و در خواب همین معنی را می رساند . اگر در خواب دیدید که خنجر دارید و آن را به کمر بسته اید خویشان و دوستانتان غم شما را می خورند و به شما کمک می کنند یا از جانب ایشان سودی برای شما مترتب است و یا امکاناتی برای مقابله با دشواری ها در اختیار شما قرار می دهند . اگر خنجر را در دست داشتید از جانب برادر یا فرزندتان مورد محبت و حمایت واقع می شوید . اگر خنجر را زیر بستر یا زیر سر خود در رختخواب نهاده بودید همسرتان شما را تا یید می کند و یا نفعی به شما می رساند . اگر خنجر اخته در دست داشتید خواب شما می گوید که زمان حمایت و مساعدت نزدیک است و به زودی متمتع می گردد و اگر دیدید خنجری داشتید که زنگ زده و کند بود خواب شما می گوید دیگران می خواهند به شما کمک کنند و سود برسانند اما نمی توانند و اگر شکسته بود به این معنی است که هیچ کس شما را یاری نخواهد کرد . معبران کهن درباره خنجر نوشته اند که اگر خنجر داشته باشید با کسی دشمنی پیدا می کنید و اگر خنجر را از دست بدهید جنگ و دشمنی از بین می رود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید