دیدن خوان در خواب غنیمت حاضر بود .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که خوانی داشت و بر وی نان ها بود و از آن میخورد ، دلیل که به قدر آن غنیمت یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

برداشتن خوان از پیش چون طعام نخورده بود ، پیدا کردن بیماری باشد و بیکاری .

جابر مغربی گوید :

خوان آراسته درخواب نیکو و قوت دین باشد و چون طعام ناخورده خوان بردارند ، دلیل غم و اندوه باشد و بسیار خوردن طعام بر خوان ، دلیل بر درازی عمر کند . اگر بیند که بر خوان از سه گونه طعام بود ، دلیل روزی او بود که به او و فرزندان او رسد . و بعضی گویند : عز و شادی بود وکارهای او به نظام شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن خوان آراسته درخواب بر پنج وجه است .

اول : غنیمت نقد و حاضر .

دوم : مردی شریف و بزرگوار .

سوم : قوت و استحکام دین .

چهارم : نظم و نظام کارها و امور .

پنجم : عزت و شادمانی .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید