محمدبن سیرین گوید :

هر خوردنی که بوی خوش دارد به خواب دیدن نیکی است . اگر ناخوش بود ، دلیل بر شر و بدی کند و سیر و پیاز در خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و تباهی حال وی و گویند که ، دلیل بر مال حرام کند و در آن راحت و خیر نباشد . اگر بیند که خورش تلخ و ناخوش خورد ، دلیل بر درویشی و بیچارگی کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

خورش چون به طعم شیرین بود ، دلیل بر خرمی و شادی کند و چون به طعم ترش و ناخوش و تلخ و شور بود ، دلیل بر رنج و اندوه کند و خوردنی فروش به تاویل خداوند سخن است .

لوک اویتنهاو می گوید :

خوردن : در آمد خوب

غذاهای ناشناخته : از بین رفتن شادیها

غذاهای بیمزه : بیماری

دیدن آدمهای که غذا میخورند : دعوت خواهید شد

غذای سوخته : اخبار ناخوشایند

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خوردن خاک مال یثیمان باشد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تاثیر مثبت و منفی می گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد . البته معبر هم این نکات را در نظر می گیرد ولی اگر خودتان خواستید تعبیر کنید و از این کتاب کمک بخواهید باید این جهات را به یاد داشته باشید من هم مختصرا توضیح می دهم : گفتم غذا به طور کلی نعمت و روزی است و خیر و خوبی ولی اگر غذائی که پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می شود . اگر از آن غذا بخورید شور باشد گرفتار ندامت یا خشم می شوید و اگر ترش باشد غم می آوردچنانچه تلخ باشد تلخ کامی و شکست است . اگر غذائی که می خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین تعبیر را دارد یعنی گرفتار تلخ کامی می شوید و چنانچه زردی زعفران و زرد چوبه را تشخیص دهید غمگین می شوید . به کار گرفتن زعفران و زرد چوبه اگر ندانید و به شما نگویند و زردی آن را نبینید مهم نیست و تعبیر بد ندارد . محل صرف غذا هم اثر می گذارد . برای غذا تعابیر گفته شده قطعی است اما اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده اید و غذا می خورید و از آن غذا خوشتان می آید در سفر مالی به دست می آورید . اگر محل صرف غذا در خانه یک دوست باشد در شهر یا محلی مشابه به پول می رسید که تامین دارید و احساس آرامش می کنید که این را البته خود بیننده بهتر می تواند تشخیص دهد . اگر دیدید که در آشپزخانه غذا صرف می کنید به وسیله همسرتان پولی به دست می آورید . روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم و ماکول باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید