محمدبن سیرین گوید :

خوشه درخواب چون سبز و تازه است ، دلیل فرزند و زیادتی مال و نعمت است و چون خوشه خشک بیند ، دلیل که در آن سال تنگی و قحط و نیاز است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خوشه در خواب دیدن مبارک است . مبارک و میمون است چه خوشه یا سنبله گندم باشد چه خوشه انگور و چه باره خرما . دیدن خوشه انگور و باره خرمای تازه در خواب بهتر از انگور و خرمایی است که مدت ها از چیدنشان گذشته باشد . دیدن خوشه های فراوان بخصوص سنبله گندم مال و نعمت و پول فراوان است و خوشه انگور و خرما به شرطی که دانه هایش قابل شمارش باشد فرزندان خوب و صالح تعبیر می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید