محمدبن سیرین گوید :

خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر ، لکن دون همت و بی خبر است و خوک خانگی مرد است فراخ دل ، لکن پلید و بدفعل باشد و بی دین و بی دیانت است . اگر بیند که خوکان را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند ، دلیل است مال بسیار از حرام جمع کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

مخالطت کردن با خوک دنیا را نیکو است و دین را بد است و دیدن بچه خوک درخواب غم است و خوردن شیر وی در خواب مصیبت و اندوه است ، از جهت مال به قدر آن چه خورده بود . اگر بیند که گوشت خوک می خورد ، دلیل که مال حرام خورد . اگر بیند که خوکان را از جائی به جائی می برد ، دلیل است احوال دنیای او نیکو شود ، لیکن دینش بد گردد . اگر بیند در میان خوکان می گردید ، دلیل که خرم گردد ، به جهت مالی که او را از ظلم حاصل شود . اگر بیند که در میان خوکان نشسته بود ، دلیل است بر دشمن غالب شود و بزرگی یابد . اگر بیند که خوک از پس پشت وی درآمد و از پیش او بیرون شد ، دلیل که مرادی پلید و زشت او را حاصل شود . اگر بیند که پوست خوک کسی به وی داد ، دلیل که مال حرام یابد . اگر بیند که شبان خوک بود ، دلیل است بر گروهی بدفعل بد دیانت مهتر و فرمانروا شود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که با خوک صحرائی جنگ می کرد ، دلیل است که با مهتری دون و ستمگر او را خصومت افتد . اگر بیند موی خوک یا پوست یا استخوان او داشت ، دلیل که بر قدر آن مال حلال یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام . پولی است فراوان که از طریق نامشروع و خلاف حتی به عدد جنایت جمع آوری شده و خودش مردی است در نهایت کثافت و پلیدی که با وجود داشتن ثروت زیاد هم کثیف می خورد و هم کثیف زندگی می کند و هم گذشته ای آلوده دارد و هم آینده ای نکبت بار . داشتن خوک موانست و موالفت با چنین آدمی است و از جهت دیگر اندوختن پولی است که از راه نادرست کسب شده باشد . اگر در خواب ببینید که خوک در خا نه یا جائی دیگر دارید که آن خوک متعلق به شما باشد پولی فراوان به شما می رسد و اگر ببینید خوکان بسیار دارید یا در خوکدانی هستید که آنها هستند و یا خوکدانی متعلق به شما می باشد ثروتی تحصیل می کنید که حرام است ولی موجب شادی و خوشحالی شما می شود . خوک رانی نیز تحصیل مال حرام ، پول ناثواب و عیش و کامروائی خوکانه است . اگر ببینید گوشت خوک می خورید پولی نصیب شما می شود که حرام است اما شما ریشه و منبع و اصل آن را نمی شناسید معهذا می دانید پول درستی نیست . گراز نیز همین تعابیر را دارد که البته در حرف ـ گ ـ کلمه گراز گفته خواهد شد اما کلا پولی است که با تدبیر و تلاش تحصیل می شود و همان خصوصیات ذکر شده را داراست . به هر حال دیدن خوک در خواب مال حرام است و عیش و کامروائی است به صورت زشت و ناپسند .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خوک به ظالمی حاجتی افتد وبه وی زیانی رسد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن خوک چاق در خواب ، علامت آن است که به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونیهایی ایجاد می شود .

2ـ دیدن خوک لاغر ، نشانة آن است که با فرزندان خود اختلاف پیدا می کنید .

3ـ دیدن ماده خوک و خوکهای تازه زا در خواب ، علامت آن است که در کارهای خود پیشرفت خواهید کرد .

4ـ شنیدن صدای خوک در خواب ، نشانة آن است که در اثر مرگ کسی احساس نومیدی خواهید کرد .

5- اگر خواب ببینید به خوکها غذا می دهید . نشانة آن است که بر تعلقات شخصی شما افزوده خواهد شد .

6- اگر خواب ببینید خوک خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که با انجام کارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای گرد می آورید .

7ـ دیدن خوکی چاق و سالم در خواب ، علامت آن است که توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت .

8ـ اگر خواب ببینید خوکی در گل و لای حرکت می کند ، علامت آن است که معاشرینی مردم آزار خواهید داشت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید