لوک اویتنهاو می گوید :

خیاطی کردن : کارتان به شما سود خواهد رساند

سوزن در دست فرو رفتن : شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن خیاط در خواب ، نشانة آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرانیهایی مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می کنید ، نشانة آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی ، با متر اندازه های شما را می گیرد ، نشانة آن است که با اطرافیان خود ناسازگاریهایی پیدا خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید