آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است که برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد چرب زبان و متملق دوری کنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند خیس آب شده است ، علامت آن است که با مردی متأهل به کاری رسوایی آمیز تن می دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید