محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که خیمه از بهر خویشتن زد یا کسی از بهر او زد و آنجا نشست . اگر سپاهی بود ، مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن . اگر بازرگان بود ، سفر کند و از آن سفر مال و منفعت یابد . اگر خیمه سیاه و بزرگ بیند ، دلیل غم و اندوه است . اگر خیمه کهن و دریده بیند ، دلیل است که به او مضرت و زیان برسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند از خیمه بیرون رفت ، دلیل که از شرف و بزرگی بیفتد . اگر بیند پادشاه به خیمه اش نشسته بود ، کارش نکو گردد و بر دشمن ظفر یافته ، کارش به نظام شود و خیمه در روز به خواب دیدن ، کسی بود که کار شاهان و بزرگان بهم پیوندد و مهیا دارد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب دیدید که خیمه ای زده اید پناهگاه و منبع امیدی می یابید که می توانید خود را در پناه آن محفوظ نگه دارید و او شخصی است که از شما حمایت می کند و شما به قدرت و شخصیت او متکی خواهید شد . اگر ببینید که در صحرا و بیابان و برای پیک نیک چادر و خیمه زده اید به سفری با نشاط می روید که برای شما مفید است و چنانچه گرداگرد شما چمن و سبزه و درخت و آب صاف باشد بهتر است . اگر ببینید که خیمه می زنید کاری را بنیاد می نهید و اگر دیدید در خواب خیمه ای را جمع می کنید به کاری پایان می دهید که مداومتش برای شما بهتر بود . اگر خیمه های زیادی دیدید با عده ای اشخاص بزرگ آشنا می شوید و اگر خیمه فقیرانه بود کسانی هستند که به شما و کمک شما نیازمندتر خواهند بود . دوزنده خیمه مردی است مدبر و کاردان که کارهای خراب را صورت می بخشد و امور گسیخته را پیوند می دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید