محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند دارچین بسیار داشت ، دلیل که غمگین و متفکر شود . اگر بیند دارچین می خورد غم اندوهش صعب تر بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند دارچین جهت رفع علت می خورد و او را سود داشت ، دلیل نیکی و صلاح است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دارچین تلخ کامی و فکر و خیال است . شاید غصه ای پیش نیاید و غم بزرگی نباشد اما تکدر و گرفتگی خاطر و فکر و خیال بیننده خواب را می آزارد . اگر در خواب ببینید دارچین می خورید ، به هر طریق که باشد ، گرفتار اندوه و گرفتگی خاطر می شوید به خصوص اگر در خواب از خوردن آن خوشتان نیاید . اگر دیدید مثلا دارچین دم کرده را با رغبت و میل می نوشید و از نوشیدن آن خوشتان می آید گناهی مرتکب می شوید که بعدا برای شما اندوه و ناراحتی می آورد . اگر دیدید دارچین به دیگران می دهید برای او ناراحتی به وجود می آورید که خودتان هم در آن سهیم هستید . تر و خشک و کوبیده و نکوبیده دارچین یک تعبیر دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید