محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند داس در دست داشت ، دلیل که آلتی بیاورد که وی را مال حاصل شود . اگر بیند با داس کشت و درو کرد ، دلیل او را مال و نعمتی به رنج حاصل شود . اگر داس او بشکست و یا ضایع شد ، مال او نقصان یابد .

جابر مغربی گوید :

اگر داس زرین یا سیمین در دست داشت ، دلیل بود که از مال حرام چیزی حاصل کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

داس وسیله انتفاع است و ابزار کار کشاورزی است و چون خود کشاورزی در خواب بد نیست دیدن داس هم نمی تواند تعبیر بد داشته باشد . چنانچه در خواب ببینید که داس در دست دارید یا داس به دیوار اتاق شما آویخته است امکان و وسیله ای می یابید که به کمک آن سود می برید ولی این سود آسان به دست نمی آید و با رنج و کار و تلاش همراه است . اگر دیدید داس به کسی می دهید به او سود می رسانید یا عملی در مسیر خیر انجام می دهید . داس تیز بهتر از داس کند است و چنانچه در خواب ببینید داسی در دست دارید که زنگ زده و کند است خواب شما می گوید احتمال کامیابی است ولی وسیله نیست . داس شکسته ناکامی است در امری که پیش می آید . تیز کردن داس جستجوی وسیله برای توفیق است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن داس در خواب ، نشانة آن است که بیماری مانع رسیدگی به کارها و همچنین رفتن به مسافرت خواهد شد .

2ـ دیدن داس قدیمی و شکسته در خواب ، نشانة جدایی از دوستان و شکست در اقدامات حرفه و کار است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید