محمدبن سیرین گوید :

داغ کردن به خواب ، دلیل بر یافتن گنج و مال است . اگر بیند بر تنش داغ بود ، دلیل به قدر آن گنج و مال یابد . اما اگر آن مال را در خیرات و طاعت حق تعالی هزینه کند ، در عقبی از عقوبت حق تعالی رستگار شود . ولی اگر در شر و فساد صرف کند ، به عذاب مبتلا شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند از محل داغ خون و ریم بیرون می آمد ، دلیل که به خدمت پادشاه مقیم شود . اگر از نشان داغ خون و ریم نمی آمد ، دلیل که از سلطان بهره نیابد .

حضرت دانیال و

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند داغ بر کسی نهاد یا کسی داغ بر تن او نهاد ، تاویلش سخن زشت است ، یا بر او تهمت نهند . اگر به جهت علتی به پشت وی داغ نهادند ، دلیل بر دین و دنیای او بود . بعضی از معبران گویند : داغ کردن بیان است در کار پادشاه .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

داغ آتشین در خواب ، منع و خودداری از پرداخت زکات است و مشغولی در لشکر پادشاه .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید