محمدبن سیرین گوید :

دام اگر بیند ، مکر وحیلت بود . اگر بیند پای او در دام گرفتار است ، دلیل بود که به مکر و حیله گرفتار شود . اگر بیند پایش از دام گشوده گشت ، تاویلش به خلاف این بود

جابر مغربی گوید :

اگر جانوری از جمله حیوانات با دام بگرفت ، آن کس را که به آن جانور منسوب است به مکر و حیلت به چنگ آورده ، مطیع و فرمانبر خود کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دام در خواب گرفتاری ا ست . اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و مبتلا کنید ، این دام گستری نشانه توفیق و استحصال نیست . اگر دامی دیدید که ندانستید به چه کسی تعلق دارد با مشکلی رو به رو می شوید . اگر رشته دام را در دست داشتید نوشته اند که رشته کاری به دستتان می افتد که به صلاح خود شما و دیگران نیست . اگر دیدید که خودتان به دام افتادید گرفتار و مبتلا می شوید . دام برای صید ماهی خوب است به شرط آن که ماهی صید کنید . اگر دام بیافکنید و ماهی صید نکنید ناکامی و شکست است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید برای شکار حیوانی دام می گسترانید ، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید .

2ـ اگر خواب ببینید حیوانی در دام انداخته اید ، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید .

3ـ دیدن دام خالی در خواب ، علامت آن است که به فقر وتنگدستی مبتلا خواهید شد .

4ـ دیدن دامی پاره در خواب ، علامت آن است که یکی از اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید