محمدبن سیرین گوید :

دبه روغن درخواب ، مردی امین بود که مال کسان رادر خیر و شر نفقه کند . اگر بیند دبه روغن داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که با مردی امین او را صحبت افتد به دوستی و از او خیر یابد ، به قدر بزرگی و کوچکی دبه . اگر دبه را چرکین و کهنه بیند ، دلیل که از آن مرد شر و مضرت بدو رسد . اگر بیند دبه او ضایع شد از او جدا شود و ترک صحبت او بگوید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدین دبه به خواب بر نه وجه است .

اول : مرد امین ،

دوم : زن .

سوم : خادم .

چهارم : قوام واستواری دین .

پنجم : تندرستی و صلاح دین .

ششم : عمر درازوطولانی .

هفتم : مال و نعمت .

هشتم : خیر و برکت .

نهم : میراث از جهت زنان .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید