حضرت دانیال گوید :

اگر کسی به خواب بیند دبیری میکرد ، دلیل که مال مردمان را به مکر و حیله ستاند و کارهای ناکردنی کند . اگر بیند دبیری پادشاه می کرد ، دلیل که ازمردمان منفعت بسیار یابد . اگر بیند که دبیری دانا بود ، دلیل که خیر و منفعت یابد ، ولکن اگر عمل دارد ، دلیل است که معزول گردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که جامع قرآن و خطبه و دعوات و توحید و ثبوت می نوشت ، دلیل است که به شغل و عیش کردن دنیا فریفته گردد . اگر بیند که خامه می نوشت و مدادش نیکو است ، دلیل که قباله مال و بوارا می نویسد . اگر بیند که چیزها می نوشت که خلاف شریفت است ، دلیل است که بد باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید