محمدبن سیرین گوید :

دجال به خواب دیدن ، مرد بد است ، چنانکه مردمان را از راه ببرد و زبان و دل او موافق نباشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دجال را به جای معروف به خواب دیدن ، دلیل که آنجا فتنه افتد و دورغ و زنان و مردان بدانجا جمع شوند و در آنجا خیر و برکت نباشد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید