محمدبن سیرین گوید :

دختر به خواب دیدن ، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد . اگر بیند او را دختری آمد ، یا کسی دختر به وی بخشید ، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است . اگر بیند که دختر او بمرد ، تاویلش به خلاف این است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند دختر به کسی داد ، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد . اگر بیند دختر او ناقص است ، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند ، اگر بیند که دختری برگرفته و می برد ، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد . اگر بیند که او دختری شده بود ، دلیل بر غم و اندوه کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید و به نعمت و رفاه می رسید . اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعا در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می رسد و درخشندگی طالع می یابد . اگر دیدید با دختری ازدواج کرده اید و قبلا ازدواج نکرده باشید عاشق می شوید و زن می گیرید و اگر زن دارید و قبلا ازدواج کرده اید با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و بگو مگو می کنید . اگر در خواب دختری چیزی به شما داد سود می برید و اگر چیزی از شما گرفت زیان می کنید . اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می یابید و غمگین می شوید . نوشته اند شیطان رجیم در خواب های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است . اگر نپذیرید به خیر و صلاح می رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان می بینید و گرفتار خسران می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :

دختر : شادی ؛ شادمانی

بوسیدن او : ابراز کردن یک خواهش

دختری که در حال دعا باشد : شکست

با او صحبت کردن : خبرهای خوب

آنلی بیتون می‌گوید :

1- اگر در خواب دختری زیبا ببینید ، علامت آن است که در آینده زندگی آسوده ای خواهید داشت و در محیط خانواده ای لبریز از نشاط به سر خواهید برد . اگر در خواب دختری لاغر و رنگ پریده ببینید ، علامت آن است که در خانوادة شما فردی معلول خواهد شد و ناراحتی او دیگر افراد خانواده را نیز اندوهگین خواهد ساخت .

2ـ اگر مردی خواب ببیند دختر است ، علامت آن است که فردی سست اراده ، یا هنر پیشه ای خواهد شد که نقش زنان را بازی می کند .

3ـ اگر دختر خود را به خواب ببینید ، نشانة آن است که وقایعی راه بر لذت و هماهنگی می گشاید .

4- اگر خواب ببینید دخترتان به حرفهای شما گوش نمی دهد ، نشانة آن است که در آینده در زندگی خود عذاب خواهید کشید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید