محمدبن سیرین گوید :

دراج درخواب ، زنی است خوب روی ، لکن بد مهر است و با شوهر نسازد . اگر بیند که دراج را بگرفت یاکسی به وی داد ، دلیل که زنی خواهد بدین صفت . اگر بیند که گوشت دراج میخورد ، دلیل که مال زن به قدر آن ستاند و هزینه کند .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که دراج از دست او بپرید و ضایع شد ، دلیل که زن را طلاق دهد . اگر بیند که دراج بسیار داشت و دانست ملک اوست ، دلیل که به قدر آن وی را زنان و کنیزکان حاصل گردد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید