محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند دراعه نو بزرگ و فراخ به گونه سبز یا سفید پوشیده داشت ، دلیل که بر قدر و قیمت دراعه وی را جاه و قوت و شرف است در دین و دنیا ، از غم فرج یابد . اگر بیند دراعه چرکین و تنگ و دریده بود ، تاویلش به خلاف این بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند دراعه سفید و پاکیزه داشت ، دلیل که مال و نعمت بزرگی یابد در دین . اگر بیند دراعه سرخ است ، دلیل که به طرب دنیا مشغول شود . اگر بیند به گونه زرد بود ، دلیل بیماری است . اگر بیند بر گونه کبود است ، دلیل بر مصیبت و اندوه است ، اگر سیاه است ، دلیل بر غم و اندیشه کند و برای کسی که همیشه جامه سیاه پوشد ، زیان ندارد . اگر بیند دراعه از تن او بیرون کردند ، دلیل که از زن جدا گردد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن دراعه در خواب بر هفت وجه بود . اول : فرج از غمها . دوم : قوت . سوم : حجت . چهارم : شریعت و جاه . پنجم : منزلت و ولایت . ششم : نظام کارها . هفتم : زن .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید