محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که دربانی می کرد ، دلیل که جاجتی که دارد روا شود ، از مردی بزرگ و عزت و جاه یابد . اگر بیند که دربانی میکرد و در نبود ، دلیل که خاص و مقرب پادشاه شود . اگربیند که پادشاه او را از دربانی معزول کرد ، تاویلش به خلاف این است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر دیدید دربانی در خانه شما ایستاده مال و دارایی شما به خطر می افتد . کسی چشم طمع به پول شما می دوزد یا از شما چیزی مطالبه می کند که دارید و نمی خواهید بدهید . اگر دیدید خودتان جایی دربان شده اید باطنا نگران پول و دارایی خویش هستید یا حاجتی دارید که نمی خواهید افشا کنید و به کسی بگویید . اگر دیدید خودتان جلوی در خانه خودتان نگهبانی و دربانی می کنید مال خود را خرج می کنید یا همسرتان پول شما را هدر می دهد . اگر دربانی را مقابل دری ایستاده دیدید و پشت آن در چیزی نبود یا احیانا جاده ای بود به سفر می روید و اگر پشت آن در خانه ای قرار داشت با شخصی بر می خورید که به شما احتیاج دارد . کسی هست که از شما کمک می خواهد و اگر آن خانه مجلل بود و مجلل تر و بزرگتر از خانه خودتان به نظر می رسید شما به کسی محتاج می شوید و از او یاری می طلبید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید