محمدبن سیرین گوید :

طبعهای مردمان مختلف است و درم به خواب دیدن حاصل شدن درم است در بیداری و گویند : هر که درم کم در خواب بیند ، سخن خوش شنود ، در بیداری یا توحید حق تعالی گوید ، خاصه که درم سفید بود . اگر درم سیاه است و بر وی صورت باشد ، دلیل بر جنگ و خصومت است و درم درست ، دلیل بر چیزی درست و درم شکسته سخن دروغ است . اگر بیند که کسی او را در کیسه یا انبان یا در صره درم داد ، آن کس با وی سخن به مشورت گوید و او رازش نگاهدارد و بعضی از معبران گویند : اگر کسی بیند که درم کوچک یافت ، دلیل بر فرزند و طفل است . اگر بیند درم از وی ضایع شد ، یا کسی از وی بدزدید ، دلیل است از بهر فرزند بر دل او رنج و اندوه رسد . اگر بیند که درم کوچک گم نمود و بازنیافت رنج از دلش زایل شود . اگر بیند درم یافت یا کسی به او داد ، دلیل است که او را با کسی گفتگوی است . اگر بیند درم ترازو داشت ، دلیل که او را به قدر آن خصمان است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند درم به دست داشت ، سخن نیکو شنود و درم شکسته سخن پراکنده است و درم بسیار مال است . اگر بیند درم ها با عیال خویش قسمت می کند ، دلیل است در میان ایشان قسمت و داوری افتد . اگر بیند که درم شکسته بود ، دلیل که در میان ایشان سخن بی حکم رود . اگر بیند در خانه به خروار درم داشت یابه خروار درآورد ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر بیند که درم بسیار داشت و جمع کرد ، دلیل که مردمان رااز راه حق باز دارد . اگر یک درم سفید در کف خویش بیند ، دلیل که او را فرزندی آید . اگر بیند که آن درم از وی ضایع شد ، دلیل که فرزندش بمیرد . اگر بیند که بدره های درم و دینار یافت ، دلیل است که مال و نعمت حلال جمع آورد .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی در خواب درم سفید بیند ، دلیل که درم سیاه یابد . اگر درم سیاه بیند ، دلیل که درم سفید یابد و بسیار مردم باشند که به بیداری همان یابند که در خواب دیده باشند . اگر بیند که درم بهره بسیار داشت ، اگر بازرگان است ، دلیل که مفلس شود و اگر کشاورز است ، دلیل که او را هیچ منفعت نباشد و اگر پادشاه است ، معزول شود و به خصومت درمانده و درویش شود ، چه درم را به فارسی فلس خواند و فلس را از افلاس مشتق است ، یعنی مفلس شدن .

اسماعیل بن اشعث گوید :

درم نیک درخواب ، صفای دین و دنیای او است و درم دون به خلاف این باشد و درم درست سخن درست با حکمت است و درم شکسته خصومت است و قضا حاجت و درم نقره مال است و درم سیاه در تاویل بهتر از سفید باشد و درم بسیار که در صره بود سخن ها است . اگر بیند که پادشاه وی را درم بخشید ، دلیل که وی را از او غم و اندوه است ، خاصه چون درم درست نباشد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : درم درست به خواب دین بر دوازده وجه است . اول : سخنهای درست . دوم : گذاردن حاجت . سوم : ولایت . چهارم : مال مجموع . پنجم : دوست . ششم : فرزند . هفتم : رفیق . هشتم : روزی فراخ . نهم : ایمنی . دهم : کنیزک . یازدهم : یافتن جاه . دوازدهم : منزلت ، خاصه که داند خداوند خواب مستور است . و درم شکسته به خواب دیدن بر چهار وجه است . اول : سخن زشت . دوم : جنگ و خصومت . سوم : بند و زندان . چهارم : گفتگوی .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید