محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند در دره ای شد ، دلیل که در غم و اندوه گرفتار شود . اگر بیند از دره بیرون آمد ، از غم و اندوه رسته شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

دره در خواب ، دلیل بر حج اسلام کند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در دره ای سرسبز راه می روید ، نشانة آن است که در کار بزرگی پیشرفت خواهید کرد .

2ـ اگر خواب ببینید در دره ای خشک و بی آب و علف راه می روید ، نشانة آن است که در امور مختلف زندگی پیشرفت چندانی نخواهید کرد .

3ـ اگر خواب ببینید در دره ای پر از لجنزار راه می روید ، نشانة آن است که به بیماریی مبتلا خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید