محمدبن سیرین گوید :

درویشی درخواب بهتر از توانگری است ، خاصه در راه دین و صلاح و عاقبت . اگر بیند که درویش شده است ، دلیل کند بر صلاح دین و عاقبت وی . اگر بیند که توانگر شده بود ، تاویلش به خلاف این است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که با درویش مسلمان خیرات کرد ، دلیل که دشمن خود را در کاری یاری دهد . اگر بیند که از درویش نان می خواست ، دلیل که خیر و منفعت به وی رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن درویش در خواب بد نیست چون درویش در دنیای بیداری ما آدم بدی نیست البته اگر واقعا درویش باشد . معبران قدیمی نوشته اند دیدن درویش در خواب صلاح دین و عاقبت به خیری است . این واقعا درست است زیرا درویش سمبل اخلاق خوب و مناعت طبع و بی نیازی است . در خواب نیز همین می تواند باشد . چنانچه در خواب ببینید که با درویشی رو به رو شده اید و صحبت می کنید راه صلاح و نیکی را بر می گزینید و اگر چه ذاتا انسان خوبی نباشید خواب شما می گوید خوب و صالح می شوید و در آینده مواردی پیش می آید که با بلند همتی و مناعت طبع به امور خویش سر و سامان می بخشید . اگر در خواب دیدید که چیزی به درویش می دهید پولی از راه درست به دست شما می رسد و چنانچه دیدید از درویش چیزی گرفتید پولی در طریق خیر مصرف می کنید . اگر در خواب دیدید که درویش شده و لباس درویشی پوشیده اید ، مال دار می شوید و اگر دیدید درویشی مهمان شده و به خانه شما آمده خیر و برکت می یابید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید