بدان که دستکش در خواب مردان بهتر از زنان است .

محمدبن سیرین گوید :

اگر مردی بیند دستکش در دست داشت و از آهن است ، دلیل که او را قوت و توانائی است ، خاصه که از فولاد بود . اگر دستکش زرین است یا سیمین ، تاویلش چون دست اورنجن است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن دستکش در خواب ، بر سه وجه است . اول : قوت و توانائی . دوم : ظفر یافتن بر دشمن . سوم : نظام کارها .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است . قصور و کوتاهی های ما . کارهای خوبی که می توانیم بکنیم ولی بی تفاوت از کنارشان می گذریم و می رویم و به گمان خویش از گرفتاری گریخته ایم ولی در واقع ذمه ما مسئول باقی می ماند و ضمیر ناخودآگاه ما از آن متالم می گردد . چون دست و دستکش مطرح است بیشتر چیزهایی که می توانیم بدهیم یا بنویسیم و کوتاهی می کنیم به شکل دستکش ظاهر می گردد . اگر در خواب ببینیم دستکش داریم خواب ما می گوید کارخیری بوده که انجام نداده ایم یا موردی برای انجام یک نیکی ساده و کوچک پیش می آید که می توانیم صورت عمل به آن ببخشیم . اگر دستکش را نپوشیده باشید خویشتن را مسئول نمی دانید و ارتباطی بین خود و آن موضوع احساس نکرده و فکر می کنید اصلا به شما مربوط نیست ولی اگر پوشیده باشید احساس مسئولیت می کنید . اگر دستکش سوراخ باشد خطائی است که مرتکب شده اید یا می شوید . اهمیت موضوع نیز از رنگ دستکش معلوم می شود . هر چه تیره تر باشد مهم تر است و هر چه روشن تر باشد کم اهمیت تر .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید دستکشی نو در دست دارید ، علامت آن است که با اینکه مادی نیستید در روابط خود با دیگران نهایت صرفه جویی را می کنید . با سختیها و مشکلاتی روبرو می شوید اما به شکل رضایتبخشی از عهده حل و فصل این مشکلات و سختیها بر خواهد آمد .

2ـ اگر در خواب دستکش کهنه یا پاره ای به دست کنید ، نشانة آن است که به شما خیانت می کنند و متحمل زیان خواهید شد .

3ـ اگر در خواب دستکش خود را گم کنید ، نشانة آن است که بی یار و تنها می مانید و باید به تنهایی زندگی خود را اداره کنید .

4ـ اگر در خواب یک جفت دستکش پیدا کنید ، علامت آن است که دچار روابط عاطفی می شوید و ازدواج می کنید .

5ـ اگر مردی خواب ببیند دستکش زنانه ای به دست می کند ، علامت آن است که می خواهد از دست زنی بگریزد .

6ـ اگر خواب ببینید دستکش خود را از دست درمی آورید ، علامت آن است که در روابط عاطفی یا در امور کار به توفیقی اندک دست می یابید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید