محمدبن سیرین گوید :

دست اورنجن که دست بند باشد ، در خواب زنان را شوهر است و مردان را غم و اندوه و تنگدستی . اگر بیند دست اورنجن سیمین داشت ، دلیل که غم و اندوهش کمتر باشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند پادشاهی دست اورنجن به وی داد ، دلیل است که او را فرزندی آید یا برادری . اگر این خواب را زنی بیند ، دلیل که شوهر کند .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند در هر دو دست ، دست اورنجن سیمین داشت ، دلیل که او رامال و نعمت به رنج حاصل شود اگر بیند که در دست مشرکی دست اورنجن سیمین کرد ، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن دست اورنجن ( دستبند ) به خواب بر دوازده وجه است .

اول : برادر .

دوم : خواهر .

سوم : شریک .

چهارم : دوست .

پنجم : رفیق وهمراه .

ششم : فرزند .

هفتم : قوت و نیرومندی .

هشتم : توانائی .

نهم : ولایت وحکومت .

دهم : مال .

یازدهم : محبت .

دوازدهم : پیشه و زراعت .

دیدن اورنجن ( میله ای از طلا یا نقره که زنها در دست یا پا کنند ) در خواب بر پنج وجه است .

اول : ریاست .

دوم : حکومت .

سوم : مکروحیله .

چهارم : غم و اندوه .

پنجم : فرزند یا برادر .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دستبند نیز از چیزهایی است که دیدنش در خواب برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می باشد . نوشته اند که دستبند برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه است و میزان غم و اندوه به ارزش و بزرگی و کوچکی دستبند مربوط می گردد . اگر در خواب ببینید که دستبند بسته اید به غم و اندوه گرفتار می شوید یا بدهی بار می آورید ولی اگر زنی ببیند که دستبند دارد به اندازه ارزانی و گرانی آن با شوهرش روابط خوب ایجاد می کند . نوشته اند که اگر زنی در خواب ببیند دستبند گران بهایی بسته کار شوهرش رونق پیدا می کند و شان و شخصیت می یابد و سود عایدش می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید