محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند دست و روی تمام به آب صاف بشست ، دلیل که حاجتی که دارد تمام بیابد و مقصودش حاصل شود .

اگر بیند که دست و روی به آب پلید می شست و تمام نشست ، تاویلش به خلاف این است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که در چشمه صافی دست و روی تمام بشست ، دلیل است اگر غمگین است فرج یابد ، اگر ترسنده است ایمن شود ، اگر بیمار است شفا یابد ، اگر وام دارد وامش گذارده شود ، اگر اسیر است از بند رهائی یابد ، اگر بیند که دست و روی ناشسته نماز کرد ، دلیل که دینش ضعیف است و مالی که دارد از دستش برود .

اگر بیند که ره هر دو دست خود می شست ، دلیل که از دوستان و تبار خود یاری خواهد و شغل از بهر جاه و حرمت خود طلبد . اگربیند چون دست و روی شست او حدثی پدید آید که وضو باطل شد ، دلیل است که در کسب و کار خود عاجز شود . اگر بیند که دست و روی نشست و به تاویل نگاه در روی عالمی می کرد ، دلیل که بر دست او توبه کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر کسی در خواب ببیند که دست و روی می شست و وضو می گرفت و در همان حال به چهره عالمی نگاه می کرد ، به دست آن شخص توبه می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید