محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که قاضی یا سلطان

دست

او ببریدند ، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد . اگر هر دو

دست

خویش بریده بیند ، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند . اگر بیند که به یک

دست

دست

دیگر را باز می کرد ، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند . اگر بیند که

دست

خویش را به کار می برد ، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود . اگر بیند که کفهای

دست

بر هم می زند ، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد . اگر بیند که در شهر وی ، یکی را بیاوردند و

دست

او را ببریدند ، و دیگری را به دار زدند ، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید . اگر بیند که

دست

او شل شده ، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد . اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار

دست

و پای همی رفت ، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید . اگر بیند که هر دو

دست

او می لرزید ، دلیل است که از کسب فروماند . اگر بیند که

دست

او مادرزاد خشک است ، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد ، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود ، خاصه که کارزار به

دست

چپ کند . اگر بیند که

دست

ها را به سوزن نیل کرده است ، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال . اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که

دست

راست است یا چپ ، دلیل است او را مصیبتی رسد ، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که

دست

او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است ، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد . اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند ، دلیل است که

دست

از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند :

دست

بریدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند . اگر بیند که

دست

راست او ببریدند از بهر گناه ، دلیل که دروغگو و بی امانت است .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که

دست

خویش را چون چنبر درگردن کرده است ، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد . اگر بیند که

دست

او را از جائی کوتاه کردند ، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد . اگر بیند که

دست

او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت ، دلیل بر فساد پیشه و منفعت وی کند . اگر بیند که پادشاهی

دست

راست او ببرید ، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند . اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری ، یا کسی از اهل زهد و صلاح ، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد ، یا کسی بر

دست

او توبه کند و به خدای تعالی باز آید ، همچنان که بر

دست

پیغمبران و زاهدان توبه کنند . اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی ، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است ، دلیل بر خیر و صلاح دین کند . اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است ، دلیل بر شر و فساد دین کند . اگر بیند که یک

دست

و ی دراز شد ، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد . اگر بیند که به هر دو

دست

می رفت ، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند : از خویشان منفعت یابد . اگر بیند که

دست

با او سخن گفت ، دلیل که معیشت او نیکو است . اگر بیند بر هر دو

دست

خویش مروارید بسته داشت ، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند دستش چون

دست

سلطان شده است ، بزرگی و پادشاه یابد . اگر بیند

دست

راست او دراز شده است ، دلیل که دولتش زایل شود . اگر بیند که

دست

ها را با اشنان می شست ، دلیل است که ازخیر او ناامید شود ، آن که امید دارد . اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی

دست

چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد ، یا بیند از سوی

دست

راست آمد و به چپ بیرون شد ، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کار وی محمود است . اگر آن جانور به تاویل بد است ، تاویل خواب به خلاف این است . اگر بیند

دست

راست او خشک شد ، دلیل بر فساد صحت او کند . اگر بیند که

دست

کسی را به

دست

گرفته یا

دست

در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده ، دلیل است عمر او دراز است . اگر بیند که از

دست

مشرکی ،

دست

اورنجن سیمین کرد ، دلیل است مشرکی بر

دست

او مسلمان شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب

دست

ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر

دست

ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در

دست

ها و یا زیادتی . برخی از معبران نوشته اند هر

دست

یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که

دست

راست برادر است و

دست

چپ فرزند . اگر زیادتی در

دست

ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است . زینت در

دست

ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد . اگر در خواب ببینید که

دست

ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید

دست

اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید . اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :

دست

دیدن

دست

فردی دیگر : ملال

دست

بریده شده یا زخمی : بدبختی

دستان زیبا : در امور کاری موفقیتی خواهید داشت

دستان کوچک : خیانت

دستان پشمالو : شکست

دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد

فقدان

دست

راست : از

دست

دادن پدرفقدان

دست

چپ : از

دست

دادن مادر

شستن دستان : اطرافیانتان ازشما قدردانی خواهند کرد

فشردن

دست

کسی : آشنایی با فردی جدید

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شکستن

دست

مصیبت بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن دستهای زیبا در خواب ، علامت آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به

دست

می آورید .

2ـ دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانة آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .

3ـ اگر در خواب لکة خونی ، روی دستی ببینید ، علامت آن است که از خانوادة شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند .

5ـ دیدن

دست

قطع شده در خواب ، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید . 6ـ اگر در خواب احساس کنید

دست

خود را سوزانده اید ، علامت آن است که برای به

دست

آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید .

7ـ اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، علامت آن است که در محدودة کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .

8ـ اگر خواب ببینید

دست

شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانة آن است که در زندگی پیشرفت می کنید . اگر خواب ببینید

دست

شما کوچکتر از حد طبیعی است ، نشانة آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .

9ـ اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد .

10ـ شستن

دست

در خواب ، نشانة شرکت در جشن و شادمانی است .

11ـ اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند ، علامت آن است که توجه مردی را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد .

12ـ اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در

دست

می گیرد ، علامت آن است که به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد . 13ـ اگر زنی خواب ببیند

دست

به آتش می زند ، علامت آن است که به مقام والایی

دست

خواهد یافت .

14ـ اگر خواب ببینید دستهای شما را بسته اند ، نشانة آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید