محمدبن سیرین گوید :

دعا در خواب ، دلیل حاجت روائی بود . اگر بیند خود را دعا همی کرد و آمرزش می خواست ، دلیل بود که عاقبتش به خیر بوده حاجتش روا شود . اگر کسی بیند دعا به کسی می نمود ، دلیل که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جای نیاورد . اگر بیند مظلومی را دعا می کرد ، دلیل کند که همه خلق را نیکو بود و بدکس نیندیشد و حاجت همه کس را روا کند . اگر بیند دعای خاص همی خواند ، دلیل که وی را فرزندی آید .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر مصلح و پارسا بود ، خدا وی را بیامرزد و حاجت او را روا کند . اگر مفسد بود گناهش را عفو کند و او را توبه دهد . اگر کافر بود ، اسلام او را کرامت کند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید دعا می خوانید ، نشانة آن است که دشمنانی پنهانی شما را ترغیب می کنند . و شما در آن هنگام به حمایت و همبستگی دوستان نیازمند خواهید شد تا از شر دشمنان نجات پیدا کنید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال دعا خواندن هستند ، نشانة آن است که خطری دوستان شما را تهدید می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید