محمدبن سیرین گوید :

دف زدن در خواب ، معروف بود ، بر آن کس که دف زند . لکن اگر کنیزک دف زدند ، دلیل بود بر چیزی مشهور که به او رسد ، اگر دف زننده آزاد بود ، دلیل بر کاری مشهور بود . اگر مردی جوان دف زند ، دلیل که با دشمن خود امر به معروف کند . اگر مردی پیر دف زند ، دلیل که ترک امر معروف کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر مردی بیند در خواب دف زند ، استادانه و نیکو ، دلیل که زنی بخواهد به صورت نیکو و به کردار بد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

آواز دف شنیدن در خواب ، نشاط و شادی بود ، چون از زن و کنیزک شنود .

اگر آواز دف از مردی پیر شنود ، دلیل بر بخت و دولت و فیروزی بود

آواز دف از مردی جوان شنیدن ، دلیل بر ظاهر شدن حالی کند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید