بدان که دل ، پادشاه تن است . و تن ، قائم به فرمان اوست و دل خزانه عقل و ضمیر است در نهان و آشکارا .

محمدبن سیرین گوید :

دل دیدن به خواب ، مالی بود که به وی رسیده ، یامالک وی گردد . اگر بیند دل بیرون تن او بود ، دلیل بود بر صلاح و نیکوئی تن وی . اگر بیند دل او تنگ شد ، دلیل که کارهای وی تنگ و دشوار شود . اگردل را شادمان بیند ، دلیل که کارها بر وی گشاده گردد . اگر دل فروبسته بیند ، از گناه توبه باید کردن . اگر دل را بر دست راست نهاده بیند ، دلیل که سخت بیمار شود . اگر دل را به هر دو دست گرفته بیند ، دلیل که کارها بر وی برآید .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که دلش درد می کرد ، دلیل که مالش زیاده شود . اگر بیند که چشمهای او گشاده شده بود ، دلیل که به کارهای هر دو جهان راغب شود . اگر بیند از دل او خون بیرون آمد ، دلیل که از کار ناکردنی توبه کند و به حق تعالی بازگردد . اگر بیند از دل او صفرا بیرون آمد ، دلیل که بیمار شود . اگر بیند بر دل وی خستگی رسید ، دلیل که بی غم شود . اگر بیند از دل او گوهر بیرون آمد و آن گوهر از دهان بیرون افکند ، دلیل که کافر شود . اگر بیند که آن گوهر از زمین برداشت و فرو خورد ، دلیل که باز مسلمان شود . اگر بیند گوهر از دل بیرون آورد ، دلیل که ترک نماز بگوید .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند دل او پاره پاره شد ، دلیل که دل را به هوس محال و شغلهای ناکردنی مشغول کند . اگر بیند دل او روشن و منور است ، دلیل بر صلاح دین او کند . اگر بیند دلش تاریک و تیره است ، تاویلش به خلاف این است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دل به خواب دیدن به ده وجه است .

اول : مال .

دوم : ریاست .

سوم : فرزند .

چهارم : شجاعت .

پنجم : جوانمردی .

ششم : حرص و آز .

هفتم : دین .

هشتم : قوت نیرومندی .

نهم : شهوت و خواهش .

دهم : نهان داشتن احوال خویش و امور .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید