لوک اویتنهاو می گوید :

دندانپزشک : زجر کشیدن ؛ ناراحتی

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی شما کار می کند ، نشانة آن است که به صداقت و درستی شخصی که با شما معامله ای انجام داده است ، شک خواهید کرد .

2ـ اگر خواب ببینید دندانپزشک روی دندان دختری کار می کند ، علامت آن است که بزودی رسوایی و ننگی در محیط اطرافتان روی می دهد و شما را حیرت زده می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید