حضرت دانیال گوید :

دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین ، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند ، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنب دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند ، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر ، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین ، دلیل بر کسی کند که از خویشان دور باشد و بعضی از معبران گویند : دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است ، دلیل بر پدر و مادر کند . اگر بیند دندان پیشین او می جنبید ، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید ، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید ، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید ، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود ، یا جدا شود ، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد . اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد ، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد . اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد ، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد . اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد ، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید . اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد ، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است . اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است ، دلیل که او دختری آید . اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر ، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد . اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن ، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد . اگر بیند که از دل او دندان رسته است ، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند : افتادن دندان ، گذاردن وام است و بعضی گویند ، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند ، دلیل بر جنگ و خصومت است .

ابراهیم کرمانی گوید :

دندان بالا در مقابل چشم است ، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است ، دلیل بر مادینه کند . اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد ، پس جمله را در کف خود گرفت ، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند . اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد ، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند . اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند ، دلیل که مال یابد . اگر بیند دندان او سیاه شد ، او را غم و اندوه رسد . اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست ، دلیل که او راعمری دراز است ، چنانکه همه تبار خویش را در گور کند .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت ، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد ، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد . اگر به هر دو دست گرفت ، دلیل که مال فراوان یابد . اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت ، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد ، لکن او مصیبتی رسد . اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد ، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند . اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست ، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است .

اول : اهل بیت خانواده و بستگان .

دوم : مال .

سوم : منفعت .

چهارم : غم و اندوه .

پنجم : مصرف ( گزند و زیان ) .

ششم : مفارقت وجدائی از خویشان .

علامه مجلسی ( ره ) گوید :

سقوط دندانهای بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند . معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان . اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده . دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند . این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم . به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان . دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند . اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد : اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد . با توجه به این که آن دندان کدام است . گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران . اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود . اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد . اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد . اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد . اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید . برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد

دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانة آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را می کشد ، نشانة آن است که به بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را پر می کند ، نشانة آن است که پس از نگرانی بسیار اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کرد .

4ـ مسواک زدن دندانها در خواب ، نشانة آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد

5ـ اگر خواب ببینید تعدادی از دندانهای خود را پر کرده اید ، نشانة آن است که با درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می کوشید از کنار آنها بگذرید .

6ـ اگر خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود را گم کرده اید ، نشانة آن است که مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، که موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .

7ـ اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ، نشانة آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .

8ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می کند ، نشانة آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می شوند .

9ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است ، نشانة آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .

10ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می کنید ، نشانة آن است که یکی از اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد .

11ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است ، نشانة آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .

12ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید

اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ، علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد . و اگر خواب ببینید که سه تا از دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .

13ـ اگر خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد

14ـ اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می کشید ، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد .

15ـ اگر خواب ببینید جرم دندانهایتان پاک می شود ، نشانة آن است که موقتأ به بیماری دچار خواهید شد . وظایفی که به عهدة شما گذاشته شده است عاقلانه به پایان خواهید رساند .

16ـ اگر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید ، نشانة آن است که در پی برآورده شدن آرزوهای خود به شادمانی بزرگی دست می یابید .

17ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهای خود را می کشید و آن دندان را گم می کنید ، نشانة آن است که به کاری رو می آورید که چندان دلپذیر و سودآور نیست .

18ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی ، دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می کند ، نشانة آن است که در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید