حضرت دانیال گوید :

دهان

در خواب دیدن ، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از

دهان

بیرون آید ، تاویل آن بر جوهر کلام است ، اگر نیکو است

.

اگر بدو هر چه در

دهان

شود ، از جوهر روزی است و آن چه از غذا در

دهان

شود ، صلاح دین او است

.

اگر بیند که به کراهت چیزی در

دهان

او است ، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست ، دلیل بر سختی و رنج کند در معیشت

.

اگر آن چه در

دهان

او بود شیرین است و در گلو به آسانی شد ، دلیل کند بر راحت و خوشی در معیشت

.

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند

دهان

وی سخت بسته است ، دلیل که هلاک شود ، یا بیمار شود ، یا اجلش نزدیک آمده باشد

.

اگر بیند که

دهان

او فراخ شده است ، چنانکه طعام بسیرا در وی می گنجید ، دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد

.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی به خواب

دهان

خود را نیکو بیند ، دلیل که سخنهای نیکو شنود

.

اگر

دهان

خود را کج بیند یا سست یا زشت ، دلیل است که سخنهای زشت شنود و به هیچ کار نیاید

.

اگر کسی بیند که گوشت

دهان

او بیفتاد ، دلیل که او را زیانی رسد

.

اگر بیند که از

دهان

ش خون بیرون می آمد ، دلیل که از کسی گفتگوی به خصومت شنود

.

اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود ، دلیل که داوری آن از جهت زنان باشد

.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند که از

دهان

وی کرم یا جانوری بیرون آمد ، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی

.

اگر بیند که از

دهان

او پلیدی بیرون آمد ، دلیل که کارش که برای مردم است به سبب منت نهادن باطل شود

.

اگر بیند که از

دهان

او بوی خوش آمد ، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند

.

اگر بیند بوی ناخوش آمد ، تاویلش به خلاف این است

.

اگر بیند که از

دهان

او مروارید بیرون می آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت ، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد

.

اگر بیند که از

دهان

خود پلیدی می انداخت و مردمان از وی می گریختند ، دلیل که شاعر است و مردمان را هجو کند

.

اگر بیند که کسی بر

دهان

او مهر نهاد و ندانست که کیست ، دلیل که در میان خلق رسوا شود

.

اگر کسی بیند که چیزی از

دهان

وی بیرون آمد ، دلیل که سخنی گوید

.

اگر بیند که چیزی نیکو در

دهان

گذاشت ، دلیل که روزی حلال یابد

.

اگر بیند که چیزی پلید در

دهان

گذاشت ، دلیل که روزی حرام خورد

.

اگر بیند که او را

دهان

درده می آید ، چنانکه عادت مردم است ، دلیل که از کسی شکایت کند

.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن

دهان

در خواب بر هفت وجه است

.

اول : منزل و خانه

.

دوم : خزانه وانبار

.

سوم : گشایش کارها

.

چهارم : مال

.

پنجم : حاجت

.

ششم : وزیر

.

هفتم : دربان

.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دهان

در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی

.

دیدن

دهان

طبیعی در خواب هیچ تعبیری ندارد و نمی تواند محور خواب قرار بگیرد مگر این که به حالت غیر طبیعی باشد یا مزه و طعم غیر معمول داشته باشد

.

اگر در خواب ببینید که

دهان

تان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما فراخ می شود و اگر

دهان

تان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی سید دچار تنگی معاش می گردید

.

اما اگر

دهان

تان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گوئید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما سود و فایده می آورد و موجب خوش دلی دیگران می شود

.

اگر

دهان

تان بزرگ و زشت شده بود حرف هائی می زنید که هم برای خودتان زیان آور است و هم موجب آزردگی دیگران می شود

.

اگر دیدید که چیزی در

دهان

دارید که می خواهید بخورید اما فرو نمی رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می کنید گرفتار سختی می شوید و اگر چیزی در

دهان

داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده میشد به آسایش و نعمت و رفاه می رسید

.

اگر ببینید که در

دهان

تان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست

.

لوک اویتنهاو می گوید :

دهان

دهان

بزرگ : مهم بودن ، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی

دهان

باز : خطر
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید