ابراهیم کرمانی گوید :

دهلیز خانه به خواب ، خادم خانه است . اگر بیند دهلیز خانه نکو و آبادان است ، دلیل بر تندرستی خدمه منزل است . اگر بیند خراب است بیماری خدمه است .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که دهلیز خانه را دیوار از گل و خشت است ، خدمه خانه مصلح و با امانت باشد . اگر بیند دیوارش از گچ و آجر و یا سنگ بود ، دلیل که خدمه خانه مفسد و بی دین و بی امانت باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید