محمدبن سیرین گوید :

دهل زدن به خواب ، کلام باطل و دروغ و کار روشن این جمله ، دلیل بر زننده دهل کند .

اگر بیند با دهل نای زدند و پای کوفتند ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود .

اگر بیند بطور مفرد دهل می زد ، دلیل است که سخن باطل گوید ، یا کاری کند روشن و پیدا .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دهل زدن ، دلیل بر خبرهای دروغ وضد و نقیض است ، که در او هیچ خیر نباشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید