منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که دوات دارید موردی برای آموختن و آموزاندن می یابید . نه به صورت علم و تحصیل کلاسیک بل که آموختن و آموزاندن به معنی عام . کششی که برای آموختن و تعلیم دادن در ما ایجاد می شود در خواب های ما به صورت یکی از ابزار تحریر مثلا دوات تجسم می یابد . حتی احساس کمبودهای ما در رابطه با دانش اجتماعی و اطلاعات عمومی در خواب های ما متجلی می گردد و این جلوه به شکل قلم ، دوات ، کتاب ، خط کش ، کتابخانه و از این قبیل ظاهر می شود . ممکن است احساسی در ما به وجود آید یا سرخوردگی شدیدی پیدا کنیم ولی به زبان می آوریم . چه بسا که این احساس کمبود به یادمان نماند و فراموش کنیم اما ضمیر ناخودآگاه ما ضربه وارد آمده را حفظ می کند و نگه می دارد و در خواب های ما به صوری که گفته شد شکل می بخشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید