محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند جامه خویش را می دوخت کارش نیکو شود و حالش به صلاح آید . اگر بیند جامه به مال خویش می دوخت ، تاویلش همین است . اگر بیند جامه زنی می دوخت ، غم و زیان به او رسد . اگر بیند جامه مردی می دوخت تاویلش نیکو باشد . اگر بیند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت ، دلیل است که آن کس هر شغل که پیش گیرد تمام نکند . اگر بیند جامه دوخته به خانه بسیار داشت عیش بر او فراخ شود و مال از میراث بیابد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند از بهر خویشتن پیراهنی بدوخت و گریبان تمام کرد با عیال خویش سازگار باشد اگر بیند شلوار بدوخت و لیفه آن را ندوخت ، دلیل است که زنی خواهد و سرانجام رهائی یابد اگر بیند که قبا بدوخت ، دلیل که زنی به خدمت مشغول گرداند اگر بیند پیراهن زیر پاره می کرد به کدخدائی مشغول شود اگر بیند جامه عیال می دوخت ، دلیل که به خدمت عیالش بماند . اگر بیند از بهر جامه دوختن رشته می بافت ، دلیل که از جائی به جائی تحویل کند . اگر بیند از برای عیال جامه ابریشمین می دوخت ، دلیل که غمگین شود ، به تهمت گناهی که از او بوجود آید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

لباس دوز در خواب ، دلیل بر شخصی است که امور و کارهای دنیوی به دست او درست ورو به راه می شود ، مخصوصا" کارهای کسی که برایش لباس بدوزد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست مخصوصا اگر چیزی را در خواب می دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید . اگر در خواب ببینید که دکمه می دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می دهید و یکی از آن ها در استحکام مبانی کار شما موثر و مفید واقع می شود . اگر فرزند ندارید برادرتان و اگر دارید یکی از فرزندان . اگر در خواب ببینید که پیراهن می دوزید کاری می کنید که با شان و شخصیت اجتماعی شما ارتباط دارد . چنانچه ببینید لباسی شیک و برازنده دوخته اید کاری در جهت تامین آبروی خویش انجام می دهید . اگر ببینید که پارگی یا شکافتگی را می دوزید وام خود را می پردازید یا با کسی که قهر هستید آشتی می کنید . اگر ببینید که لباس زنانه می دوزید از جانب همسر خود سود می برید یا زنی دیگر به شما سود می رساند . اگر ببینید شلوار می دوزید صاحب فرزند می شوید . دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است . اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می دوزد شغلی مناسب پیدا می کند و اگر دختری ببیند چیزی می دوزد شوهر می کند . اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می دوزد صاحب فرزند می شود . روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید