محمدبن سیرین گوید :

دود به خواب ، سلطانی ستمگر باشد . اگر بیند در جانب مشرق یا به جانب مغرب دودی عظیم بود ، دلیل کند که مردم آن دیار از سلطان ، جور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند . اگر بیند دود در عالم برنخاسته و آتش زبانه می زد ، دلیل است که فتنه و بلا در آن عالم پدید آید .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند در شهر یا در ولایتی ، بی آن که آتشی بود دود بر می آمد ، دلیل است که اهل آن موضع را از حق تعالی بیم بود و توبه باید کرد . اگر بیند از خانه یا دکان او دود بیرون می آمد ، دلیل که شاهی ظالم وی را مصادره و مالش بستاند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت . غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند . همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند . جنگ و فتنه نیز برخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است . بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر . اگر ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است . اگر دیدید آسمان خانه شما را دود گرفته به طوری که ندانید آن دود از کجاست نشان آن است که گرفتاری خانوادگی برای شما پیدا می شود و از جهت خانواده ناراحت و اندوهگین می گردید . اگر دود سیگار یا دود اندک دیدید افسردگی اندک است و زود گذر . اگر دیدید دود از خانه شما بلند می شود و می رود بهتر از این است که ببینید که دود از جائی دیگر به خانه شما می آید . اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می شوید . اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند . اگر دیدید رشته ای دود به سمت شما می آید خبر بد به شما می دهند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن دود در خواب ، نشانة سردر گم ماندن در هوسها و تردیدهاست .

2ـ اگر خواب ببینید در میان دود قرار گرفته اید و جایی را نمی بینید ، علامت آن است که افرادی حیله گر با چرب زبانی شما را قربانی امیال خود خواهند ساخت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید